Дуусах

  • Finishes

    Дуусах

    Гадаргуугийн боловсруулалт нь процессын гадаргуугийн давхаргын механик, физик, химийн шинж чанаруудын матрицтай давхарга үүсгэх субстратын материалын гадаргуу юм.